Dale Carnegie

ĐIỀU MỌI NGƯỜI MONG MUỐN
55
Bạn muốn có một câu thần chú có thể chấm dứt việc tranh cãi, loại trừ ác cảm, tạo ra thiện chí và làm cho người...
ANDREW CARNEGIE
55
“Muốn trở nên một người ra sao thì phải hành động như đã là con người ấy”.
MARK TWAIN
80
Hollywood đã tiêu 400.000 Anh kim để quay một phim kể đời một trong những người tài giỏi nhất cổ kim của Hoa Kỳ. Ông...
NỤ CƯỜI
139
“Nụ cười là ánh dương toả sáng đưa mọi người lại gần nhau hơn.” - Mac Anderson